جراحی لوزه

لوزه ها از انواع بافت لنفاوی بوده و به عنوان اولین محافظ و خط دفاعی بدن در مقابل میکروب ها و ویروس هایی است که از طریق دهان و بینی وارد بدن می گردند. در واقع تا زمانی که سیستم دفاعی بدن هنوز قوی نشده

ادامه مقاله