اقدامات قبل از جراحی بینی | نکات کاربردی

سه فاکتور مهم برای داشتن عمل بینی موفق به ترتیب انتخاب بهترین جراح بینی ، رعایت اقدامات قبل از جراحی بینی و مراقبت های بعد از جراحی بینی می باشد. جراحی زیبایی بینی با هدف رفع ایرادات ظاهری و داخلی همچون انحراف ، پولیپ ،

ادامه مقاله