جراحی بینی کج + درمان کجی بینی + دکتر ابدالی

با توجه به علم زیبایی شناسی ، وجود هماهنگی ، تقارن و تناسب در صورت ، باعث افزایش زیبایی و جذابیت خواهد شد. همچنین از آنجایی که بینی در مرکز صورت قرار دارد و تنها عضو برجسته آن است ، بیشترین تاثیر را در زیبایی

ادامه مقاله